แบบการประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2

สำหรับประเทศไทย การประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานเพื่อการทำนายโรคนี้ สามารถใช้ข้อมูลการศึกษา cohort study ซึ่งศึกษาปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่สามารถประเมินได้ง่ายด้วยแบบสอบถามและตรวจร่างกาย

ดังแบบสอบถามด้านล่าง แล้วนำข้อมูลมาคำนวนเป็นคะแนน (risk score) สามารถใช้ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานในอนาคต (ใน 12 ปีข้างหน้า) ได้ ในไทย การประเมินโดยวิธีนี้ สามารถนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการคัดกรองโรคเบาหวานในชุมชนซึ่งมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ

อายุของคุณ

เพศของคุณ

ดัชนีมวลกายของคุณ

เส้นรอบเอวของคุณ

ความดันโลหิตของคุณ

ประวัติโรคเบาหวานในญาติสายตรง (พ่อ แม่ หรือ พี่น้อง)

*รายละเอียดของการแปลผลคะแนนความเสี่ยงที่ได้ต่อการเกิดโรคเบาหวานและข้อแนะนำเพื่อการปฏิบัติ มาจากการนำคะแนนของแต่ละปัจจัยเสี่ยงมารวมกัน คะแนนจะอยู่ในช่วง 0-17  คะแนน โดยอาจจะทำการตรวจคัดกรองเบาหวานเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ 6 ขึ้นไป เป็นต้น

Roche Data Privacy Notice for Customer:
https://www.roche.co.th/th/diagnostics.html

ที่มา: แนวทางเวชปฏิบัติ สำหรับโรคเบาหวาน 2560. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยฯ , สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ , สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย , สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 3/2560